Regulamin Imprezy Masowej

Regulamin Imprezy Masowej 3- Majówka 2016 w dniach 1-3.05.16 na terenie Pergoli oraz Hali Stulecia we Wrocławiu.

1. Na teren imprezy wstęp mają tylko posiadacze biletów i karnetów uprawniających do uczestnictwa w imprezie, zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży.
2. Bilet lub karnet będzie wymieniony przy wejściu na opaskę, upoważniającą do wielokrotnego wstępu na teren imprezy w czasie określnym na bilecie/ karnecie.
3. Opaska jest indywidualna i nie można przekazywać jej innym osobom.
4. Zagubienie lub zniszczenie opaski jest równoznaczne z brakiem biletu wstępu na imprezę.
5. Dzieci do lat 7 pod opieką rodziców nie potrzebują odrębnego biletu wstępu.
6. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, opakowań szklanych oraz przedmiotów mogących zagrozić życiu ludzkiemu, kijów baseballowych, rurek, noży, środków odurzających, substancji psychotropowych, petard i innych niebezpiecznych przedmiotów oraz zamkniętych paczek i pakunków.
7. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu oraz zakaz wnoszenia napojów w opakowaniach większych niż 0,5 l.
8. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz spożywania jaichkolwiek substancji odurzających.
9. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz używania wszelkiego sprzętu służącego do rejestracji audio-video.
10. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
11. Uczestnik nie może na terenie imprezy stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa innych widzów pod groźbą usunięcia go z terenu imprezy.
12. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu, zachowującym się agresywnie lub będącym pod działaniem narkotyków lub innych substancji odurzających.
13. Uczestnik imprezy jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony i organizatora
14. W przypadku zagrożenia uczestnik ma obowiązek stosować się do instrukcji ewakuacji podanej przez ochronę.
15. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się pracownikowi ochrony na jego prośbę.
16. Uczestnik ma obowiązek umożliwienia przeszukania swojego bagażu i zawartości kieszeni przy wejściu, w celu sprawdzenia czy nie wnosi przedmiotów zabronionych na terenie imprezy.
17. Ochrona ma prawo do przeszukania uczestnika w przypadku podejrzenia o posiadaniu rzeczy zabronionych na terenie imprezy.
18. Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub mienia, lub innych niebezpieczych sytuacjach.
19. Uczestnik ma obowiązek informowania ochrony o zauważonych pożarach lub zagrożeniu pożarem.
20. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
21. Podczas imprezy będą używane światła stroboskopowe.
22. Bilet/karnet nie gwarantuje możliwości obejrzenia koncertów wszystkich wykonawców biorących udział w imprezie.
23. W przypadku przekroczenie dopuszczalnej ilości osób przebywających w Hali Stulecia organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Hali Stulecia pomimo posiadania ważnego biletu.
24. W przypadku odwołania imprezy organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet.
25. Bilet nie podlega zamianie, niemożliwy jest także zwrot pieniędzy w żadnym innym przypadku niż podany powyżej.
26. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.

Regulamin Zakupu Biletów

1.Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje regulamin imprezy, na którą został wydany niniejszy bilet.

2.Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.

3.Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie umieszczonej na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż umieszczona na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp.

4.Zakupiony bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem ceny umieszczonej na bilecie na odwołaną Imprezę.

5.Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy oraz w wypadku zmiany programu imprezy, zmiany miejsca lub terminu odbycia się imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu lub w miejscu wyznaczonym przez Organizatora

6.Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników koncertu, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.

8.W przypadkach wymienionych w punkcie 4 regulaminu Organizator zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi pełnej ceny niewykorzystanego przez niego biletu, o ile niewykorzystanie biletu nie jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do regulaminu imprezy.

9.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

10.W przypadku dokonywania zapisu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek roszczeń.

UWAGA: BILETY NALEŻY KUPOWAĆ TYLKO W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY. KUPNO BILETU U OSÓB POSTRONNYCH NIESIE ZE SOBĄ RYZYKO NABYCIA BILETU FAŁSZYWEGO, ZA KTÓRY ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. POSIADACZ PODROBIONEGO BILETU NIE ZOSTANIE WPUSZCZONY NA IMPREZĘ.