REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Regulamin Imprezy Masowej 3- Majówka 2019 w dniach 1-3.05.19 na terenie Pergoli oraz Hali Stulecia we Wrocławiu.

 1. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy oraz Regulaminem Obiektu i zastosować się do postanowień w nich zawartych.
 2. Wstęp na imprezę możliwy będzie przez wejścia do tego wyznaczone.
 3. Uczestnik przebywający na terenie imprezy masowej podlega obowiązującym aktualnie przepisom prawa, przepisom organizatora i Regulaminu Imprezy Masowej. Wejście na teren imprezy jest traktowany jako akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Impreza ma charakter odpłatny. Wstęp na imprezę możliwy jest wyłącznie za okazaniem pracownikowi służby porządkowej i/lub służby informacyjnej działających w imieniu organizatora, ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej w tym: Biletu wstępu, Zaproszenia, Akredytacji, Identyfikatora, i/lub dowodu tożsamości.
 5. Na teren imprezy wstęp mają tylko posiadacze biletów i karnetów uprawniających do uczestnictwa w imprezie, zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży.
 6. Bilet lub karnet będzie wymieniony przy wejściu na opaskę, upoważniającą do wielokrotnego wstępu na teren imprezy w czasie określnym na bilecie/ karnecie.
 7. Opaska jest indywidualna i nie można przekazywać jej innym osobom.
 8. Zagubienie lub zniszczenie opaski jest równoznaczne z brakiem biletu wstępu na imprezę.
 9. Dzieci do lat 7 pod opieką rodziców nie potrzebują odrębnego biletu wstępu.
 10. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
 11. Organizator w trakcie imprezy masowej udostępnia uczestnikom 5000 miejsc na wydzielonym terenie Pergoli oraz 4000 miejsc na wydzielonym terenie przy Hali Stulecia, a także 1000 miejsc w Sali Wielofunkcyjnej WCK przy Hali Stulecia.
 12. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na wyznaczonym terenie imprezy masowej wyłącznie do czasu jej zakończenia, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.
 13. Za bezpieczeństwo dzieci na obiekcie odpowiadają ich opiekunowie.
 14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy
 15. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników służb porządkowych i informacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 16. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, opakowań szklanych oraz przedmiotów mogących zagrozić życiu ludzkiemu, kijów baseballowych, rurek, noży, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, petard i innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz zamkniętych paczek i pakunków.
 17. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu oraz zakaz wnoszenia napojów w opakowaniach większych niż 0,5 l.
 18. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek substancji odurzających.
 19. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.
 20. W przypadku zagrożenia uczestnik ma obowiązek stosować się do instrukcji ewakuacji podanej przez ochronę.
 21. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się pracownikowi ochrony na jego prośbę.
 22. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz używania wszelkiego sprzętu służącego do rejestracji audio-video.
 23. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 24. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.
 25. Ochrona ma prawo do przeszukania uczestnika w przypadku podejrzenia o posiadaniu rzeczy zabronionych na terenie imprezy.
 26. Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub mienia, lub innych niebezpiecznych sytuacjach.
 27. Uczestnik ma obowiązek informowania ochrony o zauważonych pożarach lub zagrożeniu pożarem.
 28. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 29. Podczas imprezy będą używane światła stroboskopowe.
 30. Bilet/karnet/opaska nie gwarantuje możliwości obejrzenia koncertów wszystkich wykonawców biorących udział w imprezie.
 31. W przypadku przekroczenie dopuszczalnej ilości osób przebywających na terenie organizator ma prawo odmówić wstępu na wyznaczone miejsca, w których odbywają się koncerty pomimo posiadania ważnego biletu.
 32. W przypadku odwołania imprezy organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet.
 33. Bilet nie podlega zamianie, niemożliwy jest także zwrot pieniędzy w żadnym innym przypadku niż podany powyżej.
 34. Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
 1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 2. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 16 i w pkt. 17 niniejszego regulaminu.
 3. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 16 i punkcie 17 niniejszego regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 34 a-b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
 4. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
 5. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji
 6. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet, itp. udziela służba informacyjna organizatora.

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy:

 • w/w regulamin dostępny będzie w siedzibie organizatora
 • na stronach internetowych organizatora
 • umieszczony przy wejściach na imprezę masowa w miejscu widocznym dla uczestników