Regulaminy

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

3-MAJÓWKA 2024

WROCŁAW, UL. WYSTAWOWA 1


Regulamin imprezy masowej

Pobierz: regulamin-imprezy MAJOWKA

 

1) Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy oraz Regulaminem Obiektu i zastosować się do postanowień w nich zawartych.
2) Wstęp na imprezę możliwy będzie przez wejścia do tego wyznaczone.
3) Uczestnik przebywający na terenie imprezy masowej podlega obowiązującym aktualnie przepisom prawa, przepisom sanitarnym dotyczącym Covid-19, przepisom organizatora i Regulaminu Imprezy Masowej. Wejście na teren imprezy jest traktowany jako akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
4) Impreza ma charakter odpłatny. Wstęp na imprezę możliwy jest wyłącznie za okazaniem pracownikowi służby porządkowej i/lub służby informacyjnej działających w imieniu organizatora, ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej w tym: Biletu wstępu, Zaproszenia, Akredytacji, Identyfikatora, i/lub dowodu tożsamości.
5) Na teren imprezy wstęp mają tylko posiadacze biletów i karnetów uprawniających do uczestnictwa w imprezie, zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży.
6) Bilet lub karnet będzie wymieniony przy wejściu na opaskę, upoważniającą do wielokrotnego wstępu na teren imprezy w czasie określnym na bilecie/ karnecie.
7) Opaska jest indywidualna i nie można przekazywać jej innym osobom.
8) Zagubienie lub zniszczenie opaski jest równoznaczne z brakiem biletu wstępu na imprezę.
9) Dzieci do lat 7 pod opieką rodziców nie potrzebują odrębnego biletu wstępu.
10) Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
11) Organizator udostępnia uczestnikom 5000 miejsc na wydzielonym terenie Pergoli oraz 6000 miejsc w Hali Stulecia w trakcie imprezy masowej.
12) Uczestnicy imprezy mogą przebywać na wyznaczonym terenie imprezy masowej wyłącznie do czasu jej zakończenia, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.
13) Za bezpieczeństwo dzieci na obiekcie odpowiadają ich opiekunowie.
14) Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy
15) Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników służb porządkowych i informacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
16) Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, opakowań szklanych oraz przedmiotów mogących zagrozić życiu ludzkiemu, kijów baseballowych, rurek, noży, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, petard i innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz zamkniętych paczek i pakunków.
17) Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu oraz zakaz wnoszenia napojów w opakowaniach większych niż 0,5 l.
18) Na terenie imprezy obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek substancji odurzających.
19) Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.
20) W przypadku zagrożenia uczestnik ma obowiązek stosować się do instrukcji ewakuacji podanej przez ochronę.
21) Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się pracownikowi ochrony na jego prośbę.
22) Na terenie imprezy obowiązuje zakaz używania wszelkiego sprzętu służącego do rejestracji audio-video.
23) Na teren imprezy obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
24) Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.
25) Ochrona ma prawo do przeszukania uczestnika w przypadku podejrzenia o posiadaniu rzeczy zabronionych na terenie imprezy.
26) Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub mienia, lub innych niebezpiecznych sytuacjach.
27) Uczestnik ma obowiązek informowania ochrony o zauważonych pożarach lub zagrożeniu pożarem.
28) Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
29) Podczas imprezy będą używane światła stroboskopowe.
30) Bilet/karnet/opaska nie gwarantuje możliwości obejrzenia koncertów wszystkich wykonawców biorących udział w imprezie.
31) W przypadku przekroczenie dopuszczalnej ilości osób przebywających w Hali Stulecia organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Hali Stulecia pomimo posiadania ważnego biletu.
32) W przypadku odwołania imprezy organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet.
33) Bilet nie podlega zamianie, niemożliwy jest także zwrot pieniędzy w żadnym innym przypadku niż podany powyżej.
34) Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 15 i w pkt. 16 niniejszego regulaminu.
35) Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 15 i punkcie 16 niniejszego regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 21 a-b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
36) Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
37) Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji
38) Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet, itp. udziela służba informacyjna organizatora.
39) Organizator przewiduje zmienną liczbę uczestników imprezy masowej, uzależnioną od harmonogramu imprezy (pkt. 5. niniejszego regulaminu). Ilość pracowników ochrony jest uzależniona od ilości miejsc udostępnionych uczestnikom imprezy oraz przewidzianej liczby uczestników według liczby udostępnionych miejsc na wyznaczonym i wskazanym wcześniej (pkt. 5) terenie Pergoli oraz Hali Stulecia.

 

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy:

  • w/w regulamin dostępny będzie w siedzibie organizatora
  • na stronach internetowych organizatora
  • umieszczony przy wejściach na imprezę masowa w miejscu widocznym dla uczestników

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu
jednak, że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronach: https://www.3-
majowka.pl/

 


Regulamin Zakupu Biletów

Pobierz: AKTUALNY REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

1.Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje regulamin Imprezy, na którą został wydany niniejszy bilet.

2.Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Imprezy, chyba że regulamin Imprezy na którą zakupiony został bilet mówi inaczej.

3.Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie umieszczonej na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż umieszczona na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp.

4.Zakupiony bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem ceny umieszczonej na bilecie na odwołaną Imprezę.

5.Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania Imprezy oraz w wypadku znaczącej zmiany jej programu, zmiany miejsca lub terminu odbycia się Imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu lub w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

6.Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem Imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania Imprezy, zmiany wcześniej ogłoszonej kolejności/godzin występu artystów,  a także do usunięcia z terenu Imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg Imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników koncertu, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren Imprezy.

8.W przypadkach wymienionych w punkcie 4 regulaminu Organizator zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi pełnej ceny niewykorzystanego przez niego biletu, o ile niewykorzystanie biletu nie jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do regulaminu Imprezy.

9.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Imprezy oraz użycia w trakcie Imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

10.W przypadku dokonywania zapisu Imprezy przez Organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek roszczeń.

 

UWAGA: BILETY NALEŻY KUPOWAĆ TYLKO W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY. KUPNO BILETU U OSÓB POSTRONNYCH NIESIE ZE SOBĄ RYZYKO NABYCIA BILETU FAŁSZYWEGO, ZA KTÓRY ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. POSIADACZ PODROBIONEGO BILETU NIE ZOSTANIE WPUSZCZONY NA IMPREZĘ.